]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

telefon: 23 672 26 46
fax: 23 672 26 46

http://www.gminaciechanow.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

  • Ogólny opis
    Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
  • Opis skrócony
    Wyborca niepełnosprawny, na pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz wniosku.
    2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
  • Odbiorca usługi
    Obywatel
  • Termin załatwienia sprawy:
    Wyborca jest dopisywany niezwłocznie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    Wniosek jest wolny od opłat.

    Tryb odwoławczy

    Brak

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
    2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
    3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

    Kategorie życiowe

    1. Wybory

    Słowa kluczowe

    spis wyborców, dopisanie, wyborca niepełnosprawny, obwód dostosowany

    Miejsce składania dokumentów

    W siedzibie urzędu.

    Uwagi

    Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 575015