]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

Zrealizuj usługę przez Internet:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nadanie numeru porządkowego dla budynku (UM Radom)

Nadawanie uprawnień diagnosty

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia (UM Radom)

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (UM Radom)

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

visitstats.counter 552645