]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

  • Ogólny opis
    ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  • Opis skrócony
    ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  • Wymagane dokumenty
    • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości
    • Tytuł prawny władania nieruchomością: kopia wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego
    • W przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym - ksero decyzji zezwalającej na budowę bądź projekt zagospodarowania działki z wrysowanym przez architekta budynkiem
    • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    Brak opłaty

    Tryb odwoławczy

    Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

    Skargi i wnioski

    ----------------------

    Informacje dodatkowe

    • Na wniosku o wycięcie drzew/krzewów rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu działek
    • W przypadku drzew/krzewów rosnących:

                     - w pasach drogowych

                      - w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych

                      - w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych

                      - na terenach należących do Parafii (np. teren cmentarza)

                      - w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

           wniosek należy kierować do Zarządców tych terenów

    • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie działek leśnych - wniosek należy kierować do Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
    • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
    • O terminie odbioru decyzji wnioskodawca poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie
    • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew/krzewów nie wymaga zezwolenia (art.82 .ust.1a pkt. 1, 2, 3 ustawy o ochronie przyrody)
    • Usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia powoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary administracyjnej (art. 88, art. 89 ustawy o ochronie przyrody)

     

    Numer konta bankowego:

    61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

    Podstawa prawna

    1. •Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity – Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) •Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306) •Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 835) •Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., Poz. 267 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej

    Kategorie życiowe

    1. Drzewa
    2. Inwestycje

    Słowa kluczowe

    ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

    Miejsce składania dokumentów

    Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
    ul. T. Kościuszki 32A
    05-825 Grodzisk Mazowiecki

    Uwagi

    • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości
    • Tytuł prawny władania nieruchomością: kopia wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego
    • W przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym - ksero decyzji zezwalającej na budowę bądź projekt zagospodarowania działki z wrysowanym przez architekta budynkiem
    • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 597611