]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

http://www.wolanow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

  • Ogólny opis
    Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  • Opis skrócony
    1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na jego miejsce.
    2. Zgromadzenie powinno być zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego zajęcia stanowiska w sprawach publicznych.
    3. Przewodniczącym zgromadzenia jest jego organizator, chyba, że inna osoba zgodzi się w formie pisemnej na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, jego imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela organu gminy oraz pieczęć organu gminy.
    4. Zawiadomienie należy złożyć w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
    2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
    Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym jest wolne od opłat.
    • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 24 godzin od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
    Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
    2. Jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawiciela jest obligatoryjne.
    3. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
      • jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych;
      • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach;
      • organizator zgromadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia takiej zmiany nie dokonał.
    4. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

    Kategorie życiowe

    1. Działalność społeczna
    2. Wydarzenie społeczno-kulturalne
    3. Społeczność
    4. Zgromadzenie

    Słowa kluczowe

    zawiadomienie, zgromadzenie publiczne

    Miejsce składania dokumentów

    Urząd Gminy Wolanów
    ul. Radomska 20
    26-625 Wolanów

    poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

    Uwagi

    Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 654403