]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

http://www.wolanow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców.

  • Ogólny opis
    Dopisanie do spisu wyborców.
  • Opis skrócony
    1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
    2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
    3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
    4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
    5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
    2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
    3. Dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w obszarze okręgu wyborczego w wypadku uzpełniających wyborow do Senatu.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel
  • Termin załatwienia sprawy:
    Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest wolny od opłat.

    Tryb odwoławczy

    Brak

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
    2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
    3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

    Kategorie życiowe

    1. Wybory

    Słowa kluczowe

    spis wyborców

    Miejsce składania dokumentów

    Urząd Gminy Wolanów
    ul. Radomska 20
    26-625 Wolanów

    poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

    Uwagi

    Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 665989