]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

  • Ogólny opis
    Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  • Opis skrócony
    Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa lub roboty budowlane, o których mowa w art. 30, ust.1 – Prawa budowlanego. Aktualnie obejmue to także: domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, ganków, parterowych domków letniskowych do 35 m2., szamb do 10 m3., basenów i oczek wodnych do 50 m2. oraz wiaty do 50 m2. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga również remont i przebudowa instalacji oraz ocieplania budynków o wysokości do 25 m.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
    2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
    3. Odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych a także w zależności od potrzeb określonych odrębnymi przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
    4. Projekt budowlany lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m3 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazowej projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
    5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w przypadku zgłoszenia budowy obiektów małej architektury.
    6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
    7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem budowy lub prac budowlanych.
    Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu podmiot może przystąpić do budowy lub robót budowlanych, nie później jednak niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    • Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy niewymagającej pozwolenia jest wolne od opłat.
    • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Organ przyjmujący zgłoszenie wnosi sprzeciw jeśli:
    • podmiot składający zgłoszenie nie uzupełni go we wskazanym terminie;
    • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
    • budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy;
    • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
    2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
    3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

    Kategorie życiowe

    1. Inwestycja
    2. Budowa
    3. Działalność gospodarcza
    4. Remont
    5. Nieruchomość
    6. Dom
    7. Rodzina

    Słowa kluczowe

    budynek, budowa

    Miejsce składania dokumentów

    Wydział Architektury i Budownictwa

    ul. Konstytucji 3 Maja 16

    05-300 Mińsk Mazowiecki

    II piętro, pokój 210

    Tel. (25) 756 4060

    e-mail: kancelaria.budownictwo@powiatminski.pl

    Czas pracy:   poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

    Kasa w budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 ; czynna: poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do czwartku 8.00-15.00, piątki 8.00-14.00

    Uwagi

    brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 559770