]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie dziennika budowy

Ogólny opis

Wydanie dziennika budowy

Opis skrócony

 1. Dziennik budowy, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

 2. Inwestor występuje o wydanie dziennika budowy do organu, który wydał pozwolenie na budowę lub do którego dokonał zgłoszenia budowy, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 30 ust 1 ustawy - Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o wydanie dziennika budowy. W jego treści należy wskazać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji lub datę zgłoszenia budowy oraz datę wydania i numer zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, jeżeli zostało wydane.

 2. Jeżeli jest wydawany kolejny tom dziennika budowy należy okazać kopię poprzedniego tomu, w szczególności stronę zawierającą wpis kierownika budowy o zamknięciu (tomu) dziennika.

 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Dziennik budowy wydaje się w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Wydanie dziennika budowy jest wolne od opłat.

 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Remont
 5. Nieruchomość
 6. Dom
 7. Rodzina

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 249627