]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogólny opis

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opis skrócony

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

  1. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i wydaje potwierdzenie jego przyjęcia oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku, złożonego przez uprawnioną osobę.
Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Skargi i wnioski

-----------------------------

Opłata

  1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

  1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

UWAGA! W przypadku tzw. anonimowych wniosków (wypełnianych w systemie CEIDG) dniem złożenia wniosku jest dzień zgłoszenia do urzędu i dokonania podpisu.

 

Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) 2.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 ze zm.), 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622 ze zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza
  2. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej

Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 429302