]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową)

Ogólny opis

Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową)

Opis skrócony

W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, można ustanowić na nieruchomości sąsiadującej służebność gruntową, w celu zapewnienia takiego dostępu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej.
 2. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz, której ma być ustanowiona służebność.
 3. Wypis z ewidencji gruntów działek objętych wnioskiem.
 4. Kserokopia mapy ewidencyjnej z naniesionym proponowanym przebiegiem drogi.
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Ustanowienie służebności gruntowej następuje poprzez zawarcie aktu notarialnego w terminie ustalonym przez strony.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Służebność gruntowa ustalana jest za jednorazowym wynagrodzeniem, którego wysokość określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Grunt
 3. Droga
 4. Służebność

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 429318