]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski Kałuszyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski Kałuszyn

ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

telefon: 257576188 257576618 256760044
fax: 257576026

http://www.kaluszyn.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 • Ogólny opis
  WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
 • Opis skrócony
  1. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
   • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób, który pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
   • teren ma dostęp do drogi publicznej;
   • uzbrojenie terenu jest wystarczające dla dokonania inwestycji (warunek ten uznaje się za spełniony jeśli wykonanie uzbrojenia terenu zostało zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
   • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  3. W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy.
 • Wymagane dokumenty
  1. wniosek – wg wzoru
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) – 1-szy egz. oryginalny, 2-gi egz. z naniesionym szkicowo zamierzeniem inwestycyjnym
  oraz oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem, mapa musi obejmować teren wokół działki równy minimum 3-krotnej szerokości frontu działki. Promesy dotyczące infrastruktury technicznej (prąd, wod- kan, gaz, nieczystości stałe)
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych z organu
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

  1. 107zł – za wydanie decyzji
  56zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

  Tryb odwoławczy

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

  Skargi i wnioski

  ----------

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski
  ul. Pocztowa 1
  05-310 Kałuszyn

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 586380