]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

 • Ogólny opis
  UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
 • Opis skrócony
  Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Wymagane dokumenty
  • Wniosek w formie podania z wyszczególnieniem, jakie informacje mają być udzielone oraz w jakiej formie.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku odmowy udostępnienia informacji w drodze decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

  Skargi i wnioski

  ----------------------

  Informacje dodatkowe

  • Opłatę za wyszukanie informacji oraz za sporządzenie kopii dokumentów należy uiścić po jej ustaleniu.
  • Przesłanie danych lub kopii dokumentów następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za przesłanie danych lub kopii dokumentów.

   

  Numer konta bankowego:

  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późń. zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (DZ. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska
  4. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
  5. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  6. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
  7. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  8. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Uwagi

  ----------------

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1000696