]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Nadarzyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie wniosków obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
   • poprawy organizacji urzędu;
   • wzmocnienia praworządności;
   • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
   • ochrony własności;
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
  3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: rodo@nadarzyn.pl
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust.1 a/b/c/d/e.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.
  7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji wniosku, umowy, sprawy przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Wniosek

  Słowa kluczowe

  Wniosek

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Nadarzyn
  ul. Mszczonowska 24
  05-830 Nadarzyn

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1000696