]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Podkowa Leśna

ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

telefon: 22 759 21 00, e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
fax: 22 758 90 03

http://www.podkowalesna.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie wniosków obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
   • poprawy organizacji urzędu;
   • wzmocnienia praworządności;
   • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
   • ochrony własności;
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna ,
   tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. e RODO
  • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
  • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
  • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
  • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
  • Mają Państwo prawo do:
   • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
   • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
   • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
   • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
   • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
   • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Wniosek

  Słowa kluczowe

  Wniosek

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miasta Podkowa Leśna
  ul. Akacjowa 39/41
  05-807 Podkowa Leśna

  tel. 22 759 21 00
  fax: 22 758 90 03
  e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

  Godziny pracy Urzędu:
  Poniedziałek (w godz. 8.00 – 18.00)
  Wtorek (w godz. 8.00 – 16.00)
  Środa (w godz. 8.00 – 16.00)
  Czwartek (w godz. 8.00-16.00)
  Piątek (w godz. 8.00 – 14.00)
  Sob. – Niedz. (Urząd nieczynny)

  Uwagi

  Wnioski prosimy składać w kancelarii burmistrza.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1000413