]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

Ogólny opis

Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

Opis skrócony

 1. Instruktorem prowadzącym szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
  • ma co najmniej wykształcenie średnie;
  • posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
  • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • ukończyła kurs kwalifikacyjny;
  • zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę;
  • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • została wpisana do ewidencji instruktorów.
 2. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy przeprowadza wojewódzka komisja egzaminacyjna.
 3. Po wpisaniu osoby do rejestru instruktorów, wydaje się jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań załączonych do wniosku. Instruktor jest obowiązany posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie.
 4. Organem właściwym do prowadzenia rejestru instruktorów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.
 2. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (co najmniej wykształcenie średnie).
 3. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj: 
  • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
  • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
  • prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
  • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
 5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.
 7. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę.
 8. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust.1 pkt 8 ustawy o  kierujących pojazdami.
 9. Aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Za zmianę wpisu w ewidencji instruktorów w zakresie rozszerzenia o kolejne kategorie – 50,00 zł

Opłaty można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego ( pok. 335, III piętro )
- w punkcie bankowym ( pok. 3, parter )

Opłaty można wnosić także przelewem na konto:
Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości
PEKAO S.A. II O/RADOM 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 50 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Posiadane uprawnienia można rozszerzyć składając dodatkowo następujące dokumenty:
 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie nowego uprawnienia.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
  • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
  • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
  • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
 3. Dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B  - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną następujących kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (dotychczasowe kat. uprawnień i nowe).
 5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów.
 7. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.
 8. Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o  kierujących pojazdami.
 9. Aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl;
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
Dane osobowe pozyskane w kontekście uzyskania uprawnień instruktora –  zgodnie z ustawą z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi, to jest Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. – w zakresie aplikacji Portal Starosty.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Komunikacja

Słowa kluczowe

instruktor, ewidencja, kierowanie pojazami, legitymacja

Miejsce składania dokumentów

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30 - pokój 218

Uwagi

1. Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Kontroli – wieloosobowe stanowisko do spraw ewidencji, nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców

2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 218, tel. 48 36 20 359 i 48 36 20 656

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 646727