]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

telefon: 23 672 26 46
fax: 23 672 26 46

http://www.gminaciechanow.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Głosowanie korespondencyjne

 • Ogólny opis
  Głosowanie korespondencyjne
 • Opis skrócony
  1. Głosować może każdy wyborca, przy czym wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.
  2. Zgłoszenie powinno nastąpić do 15 dnia przed dniem wyborów. .
  3. Zgłoszenia można dokonać wójtowi, a za granicą konsulowi.
  4. Jeżeli głosowanie dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o głosowanie ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
  2. W wypadku niepełnosprawnościwyborcy powinno zawierać również kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
  3. W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszeniepowinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu.
  4. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie miejsca i daty jego wydania, a także - w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywających za granicą - oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o głosowanie korespondencyjne jest wolny od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

  Kategorie życiowe

  1. Wybory

  Słowa kluczowe

  głosowanie korespondencyjne

  Miejsce składania dokumentów

  W siedzibie urzędu.

  Uwagi

  Brak
visitstats.counter 994292