]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Pruszkowa

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Pruszkowa

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

telefon: tel. : (centrala) 22 735 88 88
fax: fax : (+48-22) 758 66 50

http://www.pruszkow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • Ogólny opis
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Opis skrócony
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
  W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
  • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Pruszków

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:                                                      

  §1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa jest Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewski 14/16 reprezentowany przez Prezydenta Miasta.

  §2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 80 00 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16

  § 3. Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  § 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.

  § 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  § 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.),

  § 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
  2. Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
  3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 - art. 18 Rozporządzenia.
  4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  § 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani

  1. Prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e.
  2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.
  3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

  Podanie danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie jest wymogiem ustawowym i osoba, której dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

  Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

   

   

   

   

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

  Kategorie życiowe

  1. Informacja publiczna

  Słowa kluczowe

  udostępnienie, informacja publiczna

  Miejsce składania dokumentów

  .

  Uwagi


      Ogólny opis
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
      Opis skrócony
          Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
          Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
      Wymagane dokumenty
          Wypełniony formularz wniosku.
      Odbiorca usługi
      Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
      Termin załatwienia sprawy:
      Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
      W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
      Informacja:
      Dodatkowe informacje:
      Opłata
          Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
          W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
      Tryb odwoławczy
      W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
      Skargi i wnioski
      Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
      Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
      Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
      Informacje dodatkowe
      Podstawa prawna
          Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2014 r, poz 782 z późn. zmianami)
          Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
          Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
          Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej
      Kategorie życiowe
          Informacja publiczna
      Słowa kluczowe
      udostępnienie, informacja publiczna
      Miejsce składania dokumentów
  ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 892856