]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Szydłowcu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Szydłowcu

pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

telefon: 48 617-86-30
fax: 48 617-05-10

http://bip.szydlowiec.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Opis skrócony
  1. Z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego należy wystąpić miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego do zarządcy drogi.
  2. Możliwe jest wydanie decyzji odmownej zee względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego wydawane jest na czas określony.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia, umieszczanego w pasie drogowym.
  3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy.
  4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata za zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
  • Opłata za zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Po ustaniu terminu zezwolenia i usunięciu umieszczonych w pasie drogowym obiektów budowlanych, zajmujący pas drogowy zobowiązany jest przywrócić zajęty element pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w określonym w decyzji terminie i zgłosić do odbioru zarządcy drogi.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Drogownictwo - Drogi publiczne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Drogownictwo - Drogi publiczne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Drogownictwo - Drogi publiczne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Komunikacja
  4. Działalność gospodarcza
  5. Droga

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, droga,obiekt

  Miejsce składania dokumentów

  Kancelaria Urzedu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

  Uwagi

  brak

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 894881