]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (UM Radom)

 • Ogólny opis
  Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (UM Radom)
 • Opis skrócony
  Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydzierżawienie (najem, użyczenie) gruntu.
  2. Odbitka z mapy zasadniczej mapy z określonymi granicami wnioskowanego terenu.
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  4. W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:

  Tryb bezprzetargowy:

  • Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres do 3 lat – termin do 12 tygodni
  • Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres powyżej 3 lat i kolejne umowy zawierane z tym samym podmiotem i na tą samą nieruchomość – termin po wyrażeniu zgody przez Wojewodę Mazowieckiego

  Tryb przetargowy - zawarcie umowy po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu
  • Forma załatwienia sprawy - umowa najmu/ dzierżawy – po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia i Wojewodę Mazowieckiego.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

  Informacje dodatkowe

  W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy w przypadku dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod budowę i obsługę pawilonu handlowego itp.).

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
  3. Zarządzenie Nr 4756/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.02.2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Zarządzenie Nr 4756/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.02.2014r.
  4. Zarządzenie Nr 2058/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.05.2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Zarządzenie Nr 2058/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.05.2009r.

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

  Kategorie życiowe

  1. Umowa
  2. Nieruchomość
  3. Grunt
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  Umowa, Nieruchomość, Grunt, Inwestycja

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca
  ul. Kilińskiego 30, pok. 19

  26-600 Radom

  Uwagi

   

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 892856