]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski Kałuszyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski Kałuszyn

ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

telefon: 257576188 257576618 256760044
fax: 257576026

http://www.kaluszyn.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Ogólny opis
  Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Opis skrócony
  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, po przeprowadzeniu ustawowych i statutowych uzgodnień, podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
  2. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zainteresowani mogą składać do niego uwagi na piśmie. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu) w formie pisemnej zawierające:
   • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres;
   • przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie;
   • określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą;
   • określenie czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi.
  2. Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:
   • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
   • przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu;
   • określenie nieruchomości, których wmiosek dotyczy;
   • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek;
   • określenie czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O terminie decyduje termin podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom

  Słowa kluczowe

  uwaga, wniosek, plan zagospodarowania

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski
  ul. Pocztowa 1
  05-310 Kałuszyn

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1385977