]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski Kałuszyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski Kałuszyn

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogólny opis

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opis skrócony

 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, po przeprowadzeniu ustawowych i statutowych uzgodnień, podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
 2. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zainteresowani mogą składać do niego uwagi na piśmie. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

 1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu) w formie pisemnej zawierające:
  • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres;
  • przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie;
  • określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą;
  • określenie czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi.
 2. Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
  • przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu;
  • określenie nieruchomości, których wmiosek dotyczy;
  • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek;
  • określenie czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

O terminie decyduje termin podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Remont
 5. Nieruchomość
 6. Dom

Słowa kluczowe

uwaga, wniosek, plan zagospodarowania

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1638592