]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

telefon: 23 672 26 46
fax: 23 672 26 46

http://www.gminaciechanow.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne

  • Ogólny opis
    Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne
  • Opis skrócony
    1. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
    2. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
    3. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wniosek o podział nieruchomości.
    2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
    3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
    4. W przypadku, gdy podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
    5. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków – pozwolenie od konserwatora zabytków.
    6. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce zasadniczej mapy (oryginał + 2 kopie).
    7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
    8. Mapa z projektem podziału.
    9. Wykaz zmian gruntowych.
    10. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
    11. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
    W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    • Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne jest wolny od opłat.
    • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
    2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
    3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

    Ochrona danych osobowych

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

    Kategorie życiowe

    1. Nieruchomość
    2. Infrastruktura
    3. Inwestycja
    4. Budowa
    5. Rolnictwo

    Słowa kluczowe

    podział, nieruchomość rolna

    Miejsce składania dokumentów

    W siedzibie urzędu.

    Uwagi

    Brak
visitstats.counter 602342