]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Osieck

Urząd Gminy Osieck

Rynek 1
08-445 Osieck

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców.

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rozpatrywanie skarg obywateli

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozgraniczenie nieruchomości

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Liczba wyświetleń: 431902