]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Zwoleniu

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń

Zrealizuj usługę przez Internet:

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe)

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Podnajem lokalu użytkowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Liczba wyświetleń: 440887