]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul. Górna 13
05-400 Otwock

Zrealizuj usługę przez Internet:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Odstępstwo od warunków technicznych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę

Wydanie dziennika budowy

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Liczba wyświetleń: 431849