]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Starostwo Powiatowe w Płońsku

ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
telefon: 23 662-77-64 23 662-77-65 23 662-77-66
fax: 23 662-38-16

Zrealizuj usługę przez Internet:

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową)

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 393025