]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
telefon: 23 306-71-01
fax: 23 306-71-09

Zrealizuj usługę przez Internet:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Odstępstwo od warunków technicznych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Rejestracja pojazdu marki SAM

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego za granicą

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie dziennika budowy

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie krajowego prawa jazdy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wydanie wtórnika / wymiana dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Wydanie wtórnika prawa jazdy/zmiana danych zawartych w prawie jazdy

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II, III.

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wyrejestrowanie pojazdu

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Zawieszenie wykonywania działalności krajowego przewozu osób

Zawieszenie wykonywania działalności krajowego przewozu rzeczy

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Liczba wyświetleń: 1153520