]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

Zrealizuj usługę przez Internet:

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Nadanie numeru porządkowego dla budynku (UM Radom)

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. (UM Radom)

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia (UM Radom)

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (UM Radom)

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 442731