]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Ogólny opis

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Opis skrócony

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Wymagane dokumenty

Wniosek- wg wzoru

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

------------------

Opłata

  • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł. Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.
Jednostki budżetowe i jednostki samorządu zwolnione są od opłat.

Informacje dodatkowe

  • Do uzyskania zezwolenia zobligowany jest podmiot gospodarczy, który zamierza świadczyć usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Numer konta bankowego:

61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013.1399 z późn. zm. ). 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.). 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2012.1282 z późn. zm.). 4.uchwała Nr 617/20132 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Zapobieganie bezdomności

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 948185