]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Ogólny opis

UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Opis skrócony

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w formie podania z wyszczególnieniem, jakie informacje mają być udzielone oraz w jakiej formie.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji w drodze decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

----------------------

Opłata

Opłata w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Informacje dodatkowe

 • Opłatę za wyszukanie informacji oraz za sporządzenie kopii dokumentów należy uiścić po jej ustaleniu.
 • Przesłanie danych lub kopii dokumentów następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za przesłanie danych lub kopii dokumentów.

 

Numer konta bankowego:

61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późń. zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (DZ. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska
 4. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
 5. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 6. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
 7. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
 8. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego

Kategorie życiowe

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 390957