]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Koncesja na wydobywanie kopalin

Ogólny opis

Koncesja na wydobywanie kopalin

Opis skrócony

 1. Udzielenie koncesji następuje na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Starosta wydaje koncesję na wydobywanie kopalin niezastrzeżonych dla Ministra Środowiska, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha oraz wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 jak również działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie koncesji.
 2. Dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
 3. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
 4. Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
 5. Dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową.
 6. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 7. Dowód wniesienia opłaty.
 8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 616 zł za udzielenie koncesji.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)
 5. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629)
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

Kategorie życiowe

 1. Kopaliny
 2. Geologia
 3. Środowisko
 4. Działalność gospodarcza

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 886751