]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Ogólny opis

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Opis skrócony

 1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta, a w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  • służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
 • W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168)
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2003)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Rekreacja
 4. Działalność gospodarcza

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3610976