]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Ogólny opis

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Opis skrócony

 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli została wydana.
 2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Starostę (w miastach na prawach powiatu - Prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia dokonania tej czynności.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
 3. Dokument określający tożsamość właściciela:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty;
  • osoby prawne - aktualny odpis z KRS;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne - dokument tożsamości dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd, umowa spółki cywilnej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca,
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku dokonywana jest stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Zawiadomienie nie podlega opłatom.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu składa dotychczasowy właściciel (figurujący w dowodzie rejestracyjnym).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunikacyjne - Wyrejestrowywanie

Kategorie życiowe

 1. Komunikacja
 2. Pojazd
 3. Działalność gospodarcza

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 68673