]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Ogólny opis

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Opis skrócony

Dowód osobisty jest dokumentem:
 • stwierdzającym tożsamość osoby;
 • poświadczającym obywatelstwo polskie;
 • uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Wniosek jednego z rodziców lub opiekunów prawnych osoby, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, przy czym w wypadku osób powyżej 5 roku życia konieczna jest ich obecność w chwili składania wniosku.
 3. Wniosek opiekuna lub jednego z rodziców osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej lub pozostającej pod władzą rodzicielską
 4. Wniosek kuratora ustanowionego dla osoby ubezwłasnowolnionej częśćiowo.
 5. Aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm (przy wniosku w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
 6. Do wglądu: odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
 7. W  przypadku osoby niepełnosprawnej do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 8. W wypadku osoby noszącej wyznaniowe nakrycie głowy do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, lub z adnotacją o rozwodzie.
 10. Na żądanie organu:
 11. Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Odbiorca usługi

Usługa dla obywateli

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku adekwatnie do sposobu złożenia wniosku.
Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę pobytu.
Załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Wniosek jest wolny od opłat.

Informacje dodatkowe

 1. Wniosek składa się osobiście.
 2. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
 3. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 4. Wymaga się obecności rodziców w przypadku osób do 13 roku życia.
 5. Dowód osobisty jest ważny:
  • 10 lat od daty jego wydania;
  • bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 lat;
  • 5 lat – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
 6. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty, składają wniosek w obecności opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.
 7. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
 8. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osoby z ciemnymi szkłami, jest orzeczenie o niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 10. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii, przedstawiającej osobę w nakryciu głowy, jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r., o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Dowody osobiste

Kategorie życiowe

 1. Dowód osobisty

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1610465