]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Ogólny opis

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Opis skrócony

 1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
 3. Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
 4. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać także jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Wymagane dokumenty

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC).
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Instytucja,
 • Organizacja społeczna i zawodowa

Termin załatwienia sprawy

 1. Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
 2. Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 3. Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 25 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Stan cywilny

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 429264