]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Ogólny opis

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Opis skrócony

O zawieszeniu wykonywania transportu drogowego (w całości bądź w części) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką jest zobowiązany powiadomić w terminie 14 dni organ, który udzielił licencji.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.
 2. W przypadku zawieszenia działalności w całości wszystkie wypisy z licencji.
 3. W przypadku częściowego zawieszenia działalności wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

"Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca."

Opłata

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką nie podlega opłacie.

Informacje dodatkowe

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Usługi
 3. Firma
 4. Komunikacja
 5. Pojazd

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 508519