]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. (UM Radom)

Ogólny opis

Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. (UM Radom)

Opis skrócony

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

 

            Udostępnianie danych na wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego następuje w formie określonej w pkt. 8 Formularza EGiB odpowiednio: wypisu z rejestru gruntów; wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej; wyrysu z mapy ewidencyjnej; uproszczonego wypisu z rejestru gruntów; wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych; wypisu z kartoteki budynków; wypisu z kartoteki lokali; wypisu z rejestru budynków; wypisu z rejestru lokali; wypisu z wykazu działek ewidencyjnych; wypisu z wykazu podmiotów.

Szczegółowy opis treści udostępnianego dokumentu tj. jakie informacje zawierają poszczególne wypisy oraz wyrys i w jakie klauzule opatrzony jest dokument – zostały opisane na drugiej stronie Formularza EGiB.

We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Radomia.

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego  -  druk urzędowy FORMULARZ EGiB – zgodny ze wzorem określonymRozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w operacie ewidencyjnym jako właściciel/władający do nieruchomości objętej wnioskiem – we wniosku należy wskazać przepis prawa materialnego, z którego wnioskujący wywodzi swój interes prawny w udostępnieniu informacji z ewidencji, jak również w uzasadnionych przypadkach dokumenty  potwierdzające interes prawny np. zobowiązanie sądu.
 3. Dowód/potwierdzenie wniesienia opłaty, w kwocie  zgodnej z wydanym Dokumentem Obliczenia Opłaty (DOO). W tytule opłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany.

       Potwierdzenie dokonania przelewu można przesłać na adres e-mail: ewidencjagruntow@umradom.pl.

 1. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
 2. Przy odbiorze osobistym - dokument potwierdzający tożsamość: w przypadku osoby fizycznej - np. dowód osobisty w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo);  pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

 

Termin załatwienia sprawy

Realizacja wniosku- zgodnie z art. 35 kpa.

Termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uprzedniej aktualizacji operatu ewidencyjnego (wprowadzenia zmiany do ewidencji np. zmiany nazwiska, ujawnienia budynku itp.).

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego.

W zakresie ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

Opłata

 1. Zgodnie z art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, w tym wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne (za wyjątkiem  art. 40 a ust. 2 i art. 40 b ust. 2 ustawy).
 2. Wielkość opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego ustalana jest na podstawie tabeli Nr 11 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Z art. 40d ust.3 danej ustawy wynika obowiązek pobierania opłaty przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b, ust. 1 ustawy.
 4. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  - 17 zł  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

 

Sposób zapłaty

-     opłata geodezyjna - za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(wg  DOO) - wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Miasta Radomia Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom  -  16124032591111000029892376,

-     opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom konto:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1322)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster
 2. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 3. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 5. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster
 6. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Inwestycja
 3. Działalność gospodarcza
 4. Nieruchomość
 5. Ewidencja
 6. Infrastruktura

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 924049