]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Ogólny opis

Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Opis skrócony

Właściciele oraz władający gruntami, budynkami lub lokalami, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, mają obowiązek w terminie 30 dni licząc od dnia powstania zmiany zgłosić wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie zmiany danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Dokumenty stanowiące w świetle art. 22 i 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę do dokonania zmiany, które w szczególności stanowić mogą: akty notarialne, postanowienie sądu, akt własności.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy zmiana danych zawartych w rejestrze gruntów i budynków wymagała wydania decyzji administracyjnej. Wówczas odwołanie od takiej decyzji wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków co do zasady nie podlega opłacie.
 • Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić w wypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków jest dokonywania na wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o aktualizacji lub o odmowie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania).
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, właściwy organ może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek: bądź opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, bądź udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki, bądź udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Inwestycja
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja
 5. Nieruchomość
 6. Infrastruktura

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1152403