]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Ogólny opis

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Opis skrócony

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Wymagane dokumenty

- Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego - wnioski złożone przez  wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu,
- inne dokumenty obowiązek doręczenia po wezwaniu przez organ prowadzący postępowanie

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Termin składania wniosków  - bezterminowo
Forma załatwienia sprawy -  decyzja administracyjna.

Opłata

10 zł opłata skarbowa

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
 3. Zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r. , poz. 4556 )
 4. Zarządzenie Nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. , poz. 12730) i Zarządzenie Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające ww. zarządzenie ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. , poz. 7062).
 5. Zarządzenie Nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 8724)
 6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r Sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015r. poz 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25.03.2015r (Dz. U. z 2015 r., poz. 524)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
 3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Działka
 2. Prawo własności

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 924072