]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

Ogólny opis

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

Opis skrócony

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia

Wymagane dokumenty

Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego wnioski złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

10 zł. opłata skarbowa

Opłatę można wnosić:

1. W każdym banku

2. Na poczcie

3. W specjalnie wyznaczonych punktach:

- Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 (punkt bankowy, parter) oraz kasa Urzędu Miejskiego III piętro (wejście od ul. Kilińskiego 30).

Informacje dodatkowe

Termin składania wniosków: bezterminowo

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r.
  3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
  3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

  1. Użytkowanie wieczyste
  2. Grunt

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 924007