]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

Ogólny opis

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

Opis skrócony

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom)

Wymagane dokumenty

- Wniosek podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy najmu/dzierżawy z określeniem powierzchni i planowanego sposobu korzystania z wynajmowanego/dzierżawionego terenu;

- Załącznik graficzny (fragment mapy poglądowej) z zaznaczonym terenem planowanym do wynajmu/dzierżawy, ewentualnie zdjęcie terenu;

- decyzja o warunkach zabudowy (niekonieczne, ale wskazane jeśli decyzja została wydana na wniosek strony).

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

I. Tryb bezprzetargowy:

a) Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres do 3 lat i kolejne umowy zawierane z tym samym podmiotem i na tą samą nieruchomość – po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia - termin do 12 tygodni

b) Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres powyżej 3 lat – termin po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia i Radę Miejską w formie uchwały

II. Tryb przetargowy - zawarcie umowy po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu,

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

- nie podlega opłacie skarbowej

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
 3. Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) ze zm Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011 roku
 4. Zarządzenie nr 4100/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta, udzielania bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom). Zarządzenie nr 4100/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08 sierpnia 2013 roku
 5. Zarządzenie nr 4767/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu - Radom. Zarządzenie nr 4767/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 roku
 6. Zarządzenie Nr 3738/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali biurowych, lokali pod usługi o charakterze publicznym oraz powierzchni pod stoiska mobilne położonych w poszczególnych strefach miasta, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu - Radom. Zarządzenie Nr 3738/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2010 roku

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
 2. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 3. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 5. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami
 6. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Umowa
 3. Inwestycja

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 924117