]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Ogólny opis

Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Opis skrócony

 1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej niż Skarb Państwa, gmina albo związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz przed tym dniem wybudowała sama lub wybudowali jej poprzednicy prawni, budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem, może żądać, aby właściciel zajętej na ten cel działki budowlanej przeniósł na nią jej własność za wynagrodzeniem.
 2. Równocześnie jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego.
 2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
 3. Umowy użytkowania wieczystego lub ostateczne decyzje o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla nieruchomości objętych wnioskiem.
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 5. Odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystymdla nieruchomości objętych wnioskiem.
 6. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania.
 7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym, stąd terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.
Sprawa kończy się zawarciem umowy (oświadczeniem) w formie aktu notarialnego o zmianie terminów użytkowania wieczystego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. W przypadku wydania aktu notarialnego koszty ponosi wnioskodawca.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Wniosek o ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Grunt
 3. Służebność
 4. Droga

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 249689