]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego

Ogólny opis

Wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego

Opis skrócony

 1. Umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wyjątek stanowi umieszczenie przez starostę (w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków) na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.
 2. Pozwolenie może określać warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
 3. Pozwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego.
 2. Projekt umieszczenia reklamy (tablicy, napisu) lub opis urządzenia technicznego.
 3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z wnioskiem.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 82 zł za wydanie pozwolenia na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Konserwacja zabytków - Urządzenia techniczne, tablice, reklamy lub napisy
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Konserwacja zabytków - Urządzenia techniczne, tablice, reklamy lub napisy
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Konserwacja zabytków - Urządzenia techniczne, tablice, reklamy lub napisy

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Zabytek
 3. Reklama
 4. Działalność gospodarcza

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 443137