]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Ogólny opis

Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 2. Pozwolenie na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków zawierający między innymi wskazanie numeru księgi wieczystej, jeżeli została ona urządzona.
 2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego dołącza się dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
 3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku ruchomego dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
 4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego dołącza się ponadto wstępny projekt podziału zabytku.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca,
 • Instytucja,
 • Samorząd

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata w kwocie 82 zł za wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Konserwacja zabytków - Zabytki nieruchome
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Konserwacja zabytków - Zabytki nieruchome

Kategorie życiowe

 1. Zabytek
 2. Nieruchomość
 3. Inwestycja

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 429302