]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie zaświadczenie potwierdzającego utrzymanie i konserwację nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ogólny opis

Wydanie zaświadczenie potwierdzającego utrzymanie i konserwację nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Opis skrócony

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje zaświadczenia stwierdzające dochowanie obowiązku utrzymania i konserwacji zabytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przed wydaniem zaświadczenia może zostać przeprowadzone w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o utrzymaniu i konserwacji nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Dowód wniesienia opłaty.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca,
 • Instytucja,
 • Samorząd.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie o utrzymaniu i konserwacji nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydawane jest w terminie do 7 dni.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał.

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Wydanie zaświadczenia warunkuje zwolnienie od podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl którego: „zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;”.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Konserwacja zabytków - Zabytki nieruchome
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Konserwacja zabytków - Zabytki nieruchome

Kategorie życiowe

 1. Zabytek
 2. Nieruchomość
 3. Inwestycja

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 429318