]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski Kałuszyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski Kałuszyn

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Ogólny opis

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Opis skrócony

 1. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób, który pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • uzbrojenie terenu jest wystarczające dla dokonania inwestycji (warunek ten uznaje się za spełniony jeśli wykonanie uzbrojenia terenu zostało zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 3. W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek – wg wzoru
 2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) – 1-szy egz. oryginalny, 2-gi egz. z naniesionym szkicowo zamierzeniem inwestycyjnym
oraz oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem, mapa musi obejmować teren wokół działki równy minimum 3-krotnej szerokości frontu działki. Promesy dotyczące infrastruktury technicznej (prąd, wod- kan, gaz, nieczystości stałe)

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych z organu

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

 1. 107zł – za wydanie decyzji
56zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

----------

Podstawa prawna

 1. 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

Słowa kluczowe

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3081572