]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Miedzna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Miedzna

pl. 11 Listopada 4
07-106 Miedzna

telefon: 25 691 83 27 25 691 83 28
fax: 25 691 83 27 25 691 83 28

http://gmina-miedzna.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Ogólny opis
  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Opis skrócony
  1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  2. Działania, które są celem publicznym, wymienione są w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  3. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
  4. Gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę, bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych.
  5. W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o lokalizacji.
  6. O wszczęciu postępowania, postanowieniach i decyzji kończącej sprawę powiadamia się zainteresowane strony w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • Wymagane dokumenty
  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, który powinien zawierać:
  1. Kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej. Mapa powinna być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1: 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być w skali 1: 2000) zaznacz granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.
  2. Graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.
  3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju inwestycji.
  4. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało ustanowione).
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 107 zł - opłata skarbowa od wniosku z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych określonych w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2013 r. Nr 164, poz. 1588)
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  5. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Nieruchomość
  5. Cel publiczny

  Słowa kluczowe

  inwestycja, cele publiczne

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Miedzna
  pl. 11 Listopada 4

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1385977