]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 • Ogólny opis
  WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • Opis skrócony

  WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek – wg wzoru
  2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska – 3 egzemplarze,
  3. Zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji o planowanym przedsięwzięciu,
  4. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich – 1 egzemplarz,
  5. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 3 egzemplarze,
  6. Zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji raportu o oddziaływaniu na środowisko
  7. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia w wysokości 205 zł
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Terminy przewidziane w KPA oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata skarbowa 205 zł:

  Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku

  • Jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika zgodnie z art. 33 § 3 KPA, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
  Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego zwolnione są od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

  Skargi i wnioski

  -----------------------------------

  Informacje dodatkowe

  • Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 w/w ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może zwrócić się z zapytaniem odnośnie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji może zwrócić się z zapytaniem o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
  • Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

   

  Numer konta bankowego:

  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późń. zm.) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  3. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  5. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Inwestycje
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Uwagi

  -----------

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 749220