]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Opis skrócony

  1. Obowiązujący wykaz ras psów uznanych za agresywnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
  2. Do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:
   • amerykański pit bull terrier;
   • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
   • buldog amerykański;
   • dog argentyński;
   • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
   • tosa inu;
   • rottweiler;
   • akbash dog;
   • anatolian karabash;
   • moskiewski stróżujący;
   • owczarek kaukaski.
  3. Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę (utrzymywanie) psów rasy uznawanej za agresywną.
 2. Dokument potwierdzający zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

82 PLN opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom
nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544)

17 PLN opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom
nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544)

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
52124032591111001013406544
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
UM Radom
Kwota:
82,00 zł
Tytuł wpłaty:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Opis kwoty:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014, poz. 1628 ze zmianami). (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 856 ze zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.) (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( j.t. Dz.U. 2017. 1161 ze zmianami) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Kategorie życiowe

 1. Zwierzęta
 2. Hodowla
 3. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

zezwolenie, hodowla, rasa agresywna

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

Prowadzący sprawę : Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej  -  pok. nr 303,   nr telefonu  48 36-20-237

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1141253