]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)
 • Opis skrócony
   1. Obowiązujący wykaz ras psów uznanych za agresywnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
   2. Do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:
    • amerykański pit bull terrier;
    • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
    • buldog amerykański;
    • dog argentyński;
    • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
    • tosa inu;
    • rottweiler;
    • akbash dog;
    • anatolian karabash;
    • moskiewski stróżujący;
    • owczarek kaukaski.
   3. Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę (utrzymywanie) psów rasy uznawanej za agresywną.
  2. Dokument potwierdzający zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:

  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  82 PLN opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom
  nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544)

  17 PLN opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom
  nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544)

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014, poz. 1628 ze zmianami). (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 856 ze zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.) (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
  z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
  2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( j.t. Dz.U. 2017. 1161 ze zmianami) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Hodowla
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, hodowla, rasa agresywna

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  Prowadzący sprawę : Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej  -  pok. nr 303,   nr telefonu  48 36-20-237

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 654331