]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Kozienicach

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

telefon: 48 611 71 00
fax: 48 614 20 48

http://www.kozienice.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Opis skrócony
  1. Obowiązujący wykaz ras psów uznanych za agresywnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
  2. Do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:
   • amerykański pit bull terrier;
   • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
   • buldog amerykański;
   • dog argentyński;
   • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
   • tosa inu;
   • rottweiler;
   • akbash dog;
   • anatolian karabash;
   • moskiewski stróżujący;
   • owczarek kaukaski.
  3. Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę (utrzymywanie) psów rasy uznawanej za agresywną.
  2. Dokument potwierdzający zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
  3. Kopia lub kopie rodowodu/rodowodów lub metryki/metryk psa/psów .
  4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na: 
   • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie hodowli - 616 zł, 
   • wydanie zezwolenia - 82 zł. 
  • Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
   • dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
   • treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Hodowla
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, hodowla, rasa agresywna

  Miejsce składania dokumentów

  Kancelaria w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 865932