]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Kozienicach

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

telefon: 48 611 71 00
fax: 48 614 20 48

http://www.kozienice.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Opis skrócony
  1. Obowiązujący wykaz ras psów uznanych za agresywnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
  2. Do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:
   • amerykański pit bull terrier;
   • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
   • buldog amerykański;
   • dog argentyński;
   • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
   • tosa inu;
   • rottweiler;
   • akbash dog;
   • anatolian karabash;
   • moskiewski stróżujący;
   • owczarek kaukaski.
  3. Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę (utrzymywanie) psów rasy uznawanej za agresywną.
  2. Dokument potwierdzający zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
  3. Metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce.
  4. Dowód opłaty podatku od psa.
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 82 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Hodowla
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, hodowla, rasa agresywna

  Miejsce składania dokumentów

  Kancelaria w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 278523