]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 • Ogólny opis
  ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
 • Opis skrócony

  ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 • Wymagane dokumenty

  Wniosek- wg wzoru

 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł. Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.
  Jednostki budżetowe i jednostki samorządu zwolnione są od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

  Skargi i wnioski

  ------------------

  Informacje dodatkowe

  • Do uzyskania zezwolenia zobligowany jest podmiot gospodarczy, który zamierza świadczyć usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

  Numer konta bankowego:

  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013.1399 z późn. zm. ). 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.). 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2012.1282 z późn. zm.). 4.uchwała Nr 617/20132 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
   ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

  Podstawa prawna:

   • art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454),
   • Uchwała Nr 654/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. 2013 poz. 13691),
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 ze. zm.),
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

  jest obligatoryjne.

   

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Zapobieganie bezdomności

  Słowa kluczowe

  ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19

  Uwagi

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia Bank PEKAO S.A. II Oddział    w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 894881