]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Sierpc

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Sierpc

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ogólny opis

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Opis skrócony

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – wg wzoru
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska – 3 egzemplarze,
 3. Zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji o planowanym przedsięwzięciu,
 4. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich – 1 egzemplarz,
 5. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 3 egzemplarze,
 6. Zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji raportu o oddziaływaniu na środowisko
 7. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia w wysokości 205 zł

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Terminy przewidziane w KPA oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa 205 zł:

Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku

 • Jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika zgodnie z art. 33 § 3 KPA, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego zwolnione są od opłat.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

-----------------------------------

Informacje dodatkowe

 • Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 w/w ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może zwrócić się z zapytaniem odnośnie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji może zwrócić się z zapytaniem o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

 

Numer konta bankowego:

61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późń. zm.) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 3. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
 5. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Inwestycje
 3. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Sierpc
ul. Piastowska 11A
09-200 Sierpc

Uwagi

-

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1901788